Rozwody w Polsce a sponsorstwo w Kanadzie

Fachowiec Radzi Series marz 17, 2012 at 10:41 pm

Opinie prawne na temat rozwodów uzyskanych w Polsce

w kontekście kanadyjskiego sponsorstwa imigracyjnego

Osoby, które uzyskały rozwód poza granicami Kanady, a teraz pragną zawrzeć związek małżeński w Kanadzie są często zaskoczone, iż poza dokonaniem tłumaczenia dokumentu rozwodowego (jeżeli nie jest on sporządzony w języku angielskim lub francuskim) muszą jeszcze uzyskać pisemną opinię prawną na temat ważności tego rozwodu.

Wymóg uzyskania opinii prawnej to wymóg prawa rodzinnego i dotyczy on wszystkich sytuacji, gdy przyszłym małżonkiem jest osoba uprzednio rozwiedziona za granicą, Najczęściej wymóg ten zaskakuje osoby pragnące jak najszybciej dokonać sponsorstwa imigracyjnego przyszłego małżonka. Wymóg ten również utrudnia poczynania przyszłych małżonków, kiedy plany uroczystości ślubnych zostały już dokonane i gdy daty, zaproszeń, rezerwacji, itp. trudno zmienić.

Prawo dotyczące rozwodów jest w Kanadzie regulowane prawem federalnym i uzyskanie opinii prawnej dotyczącej poprzedniego rozwodu jest niezbędne do uzyskania oficjalnego pozwolenia administracji rządowej (w tym wypadku lokalnej) na zawarcie związku małżeńskiego w Kanadzie, czyli tzw. marriage licence.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż marriage licence nie może być mylone z marriage certificate, którą to pomyłkę często robią małżonkowie. Marriage licence pozwala na wzięcie ślubu, marriage certificate jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym jego zawarcie.

W przypadku osób pragnących dokonać imigracyjnego sponsorstwa małżonka aplikacja o sponsorstwo musi zawierać właśnie ten dokument a nie licence zezwalajaca na zawarcie związku. Jest to istotne z punktu widzenia planowania czasu złożenia aplikacji sponsorstwa gdyż okres oczekiwania na uzyskanie marriage certificate wynosi pomiędzy 6-9 tygodni od czasu zawarcia związku małżeńskiego. Trzecim dokumentem, związanym z zawarciem związku małżeńskiego jest tzw. Record of Solemnization of Marriage, który małżonkowie mogą otrzymać tuż po ceremonii zawarcia związku małżeńskiego od urzędnika, który udzielił ślubu. Ten dokument również nie zastąpi marriage certificate w aplikacji o sponsortstwo.

Wracając do opinii prawnych podsumujmy, jakie dokumenty są potrzebne prawnikowi proszonemu o wydanie takiej opinii. Po pierwsze, oryginał dokumentu (wyroku) rozwodowego z Polski. Po drugie, jego oficjalne tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. Pomimo faktu, iż prawnik znający oba języki nie powinien mieć trudności z przeczytaniem dokumentu polskiego, należy się upewnić, iż terminologia użyta przez tłumacza i terminologia użyta w opinii prawnej omawiającej polski dokument są te same.  Urzędnik, który będzie rozpatrywał podanie nie może mieć wątpliwości, iż prawnik i tłumacz mieli do czynienia z tym samym dokumentem. Po trzecie, małżonek występujący o opinię musi złożyć oficjalną deklarację potwierdzającą, iż bądź on/ona bądź jego/jej poprzedni małżonek czy małżonka zamieszkiwali na terenie jurysdykcji sądu, który wydał wyrok rozwodowy przynajmniej przez rok bezpośrednio przed rozwodem oraz w momencie złożenia podania o rozwód. Wymóg ten odzwierciedla wymóg prawa kanadyjskiego, aby przynajmniej jeden z małżonków rezydował na terenie jurysdykcji dającej rozwód przez rok przed i w momencie złożenia wniosku o rozwód.

Oprócz opinii prawnej na temat ważności rozwodu, małżonkowie, lub ich prawnik, muszą również wypełnić podanie o wspomnianą wcześniej marriage licence, które musi być podpisane i załączone do dokumentacji. Muszą oni także podpisać oświadczenie (tzw. Statement of Sole Responsibility), iż pomimo spełnienia wszystkich wymogów formalnych żądanych przez adminsitrację prowincji Ontario zdejmują oni z rządu prowincji (gdyż to on udziela zgody na małżeństwo) wszelką odpowiedzialność na wypadek, gdyby któryś z elementów wyżej wymienionego procesu okazal sie w przyszlosci  nieprawdziwy, itp.  Taki dokument musi być sporządzony i podpisany przez obojga przyszłych małżonków odnośnie każdego poprzedniego rozwodu.

Należy również pamiętać, iż (1) opinia prawna musi być adresowana do obojga osób, które zamierzają zawrzeć związek małżeński, (2) wszystkie powyżej wymienione dokumenty muszą być wysłane na adres The Deputy Registrar General, Office of the Registrar General, P.O. Box 4600, Thunder Bay, ON P7B 6L8, oraz (3) musi im towarzyszyć oryginalny odpis polskiego dokumentu rozwodowego.

Jeżeli czas na uzyskanie decyzji w sprawie potwierdzenia ważności rozwodu polskiego nagli, należy załączyć krótki list proszący o pilne rozpatrzenie sprawy. Prośby takie najczęściej sa honorowane, aczkolwiek termin, o który się prosi nie może być zbyt krótki.

 

Janusz Puźniak

Barrister and Solicitor (Ontario)
Attorney at Law (Missouri and New York)
905-890-2112

 

Kto powiedział, że bez wizy nie dostanę się do Ameryki?