Rejestracja biznesu w Ontario

Poradnik Series kwie 8, 2014 at 1:09 pm

Wielu z nas wcześniej czy później staje przed koniecznością otworzenia biznesu. Czasem jako sposobu na życie, czasem jako sposobu na podatki. zz biz1

Bez względu na pobudki, pierwszą rzeczą do załatwienia jest rejestracja nowej firmy, co akurat w Kanadzie jest czynnością dziecinnie prostą i nie wymagającą wielkich starań.

Prowincja Ontario chętnie ułatwia zakładanie firm poprzez uproszczone procedury rejestracji i kompletne doinformowanie początkującego biznesmena co do  konkurencyjności w danej branży, planu biznesowego, finansowania, opodatkowania, przepisów o zatrudnieniu, bankructwa, itp. Komplety gotowych informacji czekają w wydanych broszurach lub na internetowych witrynach rządu prowincji Ontario.

Kiedy już wydaje się nam, że wiemy jak biznes będzie się nazywał, podczas rejestracji nazwy musimy musimy też wiedzieć, jaką formę organizacyjną przyjmie. Poprzez Internet możemy sprawdzić czy takiej nazwy ktoś nie użył wcześniej, choć to oczywiście kosztuje. Warto więc wymyśleć nazwę oryginalną, co przy polskiej pomysłowości nie powinno być trudne.

zz biz1

Dostępne są podręczniki

Na stronach rządowych w Internecie znajdziemy odpowiednie formularze podań o rejestrację biznesu w zależności od jego formy własności i cenniki za tę usługę. Mamy do wyboru:

SOLE PROPRIETORSHIP (właściciel wyłączny) – Najprostsza forma biznesu, w której właściciel jako podmiot ponosi nieograniczoną odpowiedzialność (np. za wszelkie długi i zobowiązania płatnicze) swoim mieniem prywatnym. Jeżeli właściciel zdecyduje się prowadzić biznes pod inną nazwą niż jego nazwisko wówczas musi dokonać rejestracji biznesu. Jest jednak zwolniony z niej, jeśli biznes działał będzie pod jego prywatnym imieniem i nazwiskiem bez żadnych dodatkowych wyrazów i określeń.

Zalety: prostota, niskie koszty początkowe, mniej papierkowej roboty, bezpośrednia kontrola, samodzielność decydowania, odpisy podatkowe, wszelki dochód do kieszeni właściciela.

Wady: pełna odpowiedzialność, problem ze zdobyciem odpowiedniego kapitału, nieobecność właściciela unieruchamia biznes. Cena: $135, dodatkowe informacje: 1-800-361-3223

zz biz2- PARTNERSHIP (spółka) – układ związanych umową dwóch lub więcej osób, które wspólnie inwestują w biznes. Aby uniknąć w przyszłości nieporozumień  i problemów wynikłych choćby z różnych sposobów zarządzania, wskazane jest aby partnerzy zabezpieczyli się odpowiednią umową spisaną z udziałem prawnika iokreślającą podział obowiązków, zysków oraz sposoby rozstrzygania spraw spornych. Bywają sytuacje, kiedy pewni wspólnicy mają prawo do większych zysków niż pozostali z tytułu ustalonego wcześniej umową prawną podziału obowiązków. Mamy wówczas do czynienia z formą Limited Partnership .

Zalety: prostota, niskie koszty początkowe, dodatkowe źródła finansowania, szersze kierownictwo.

Wady: pełna odpowiedzialność (za wyjątkiem Limited Partnership), podzielony kapitał, trudność w znalezieniu odpowiedniego partnera, możliwość konfliktu pomiędzy wspólnikami. Cena: $135, dodatkowe informacje: 1-800-361-3223

- CORPORATION (korporacja) – biznes ma oddzielną osobowość prawną, i to najbardziej różni go od powyższych. Udziałowcy nie odpowiadają personalnie za długi korporacji, jej zobowiązania i działalność. Część odpowiedzialności ponoszą jednak zarządzający korporacją (dyrektorzy, oficerowie), którymi nie muszą ale mogą być właściciele. Korporacja może być powołana na szczeblu prowincyjnym lub ogólnokrajowym. Ten typ biznesu ma dodatkowe określenie w nazwie: (“Limited”, “Ltd.”, “Incorporated”, “Inc.”, “Corporation” lub “Corp.”), które zawsze musi pojawiać się na jej wszystkich dokumentach i pismach urzędowych, włącznie z aktem korporowania.

Zalety: ograniczona odpowiedzialność, specjalizacja w zarządzaniu, własność przeniesiona, oddzielna osobowość prawna, możliwe ulgi podatkowe (tylko drobne biznesy), łatwiejsze gromadzenie kapitału.  

Wady: ścisłe uregulowanie przepisami, wysokie koszty organizacji, restrykcje statutowe, konieczność prowadzenia rozległej dokumentacji. Cena: $500-800, dodatkowe informacje: 416-593-8314

- CO-OPERATIVE (spółdzielnia) – jest to korporacja zorganizowana przez członków z równym prawem głosu (bez względu na ilość posiadanych udziałów), członkostwo jest otwarte i woluntaryjne, ograniczony dochód uzyskuje się od odsetków z kapitału akcyjnego, nadwyżki zwracane są spółdzielcom w równych proporcjach. Nie zachodzi potrzeba korporowania spółdzielni aby móc prowadzić  biznes kolektywnie. Jednakże w prowincji Ontario nielegalne jest użycie określenia “co-operative” w nazwie firmy, chyba że dokonano wcześniej aktu korporowania zgodnie z Co-operative Corporations Act. Ontaryjskie kooperatywy rejestruje się w Financial Services Commission of Ontario.  

Zalety: własność i nadzór w tych samych rękach (członków), demokratyczne głosowanie (równość głosów), ograniczona odpowiedzialność, podział zysków z nadwyżek na zarobki proporcjonalnie do wkładu pracy, w przypadku konfliktu nadwyżki mogą być lokowane w akcjach,  

Wady: dłuższy proces decyzyjny, sukces uzależniony od czynnego udziału członków, konieczność prowadzenia rozległej dokumentacji, niewielkie  bodźce do inwestowania nadwyżek kapitałowych. Dodatkowe informacje: 416-593-8314

Każda zarejestrowana nazwa ważna jest przez okres 5 lat, po czym należy ją odnowić. Zmiana nazwy lub typu (np. ze spółki na właściciela wyłącznego) jest traktowana jako nowa rejestracja i wymaga odnośnej opłaty. Po zarejestrowaniu nazwy otrzymujemy licencję MBL (Master Business Licence), która jest dowodem  rejestracji nazwy w instytucjach finansowych i służy w kontaktach z rządem Ontario.