Gdy pracodawca nie płaci…

Poradnik Series czer 26, 2014 at 8:51 am

zz wage3W każdym przypadku, kiedy pracodawca nie płaci lub zalega z wypłatą za wykonaną pracę, możemy zadzwonić lub udać się osobiście po poradę do najbliższego biura Ministerstwa Pracy (Ministry of Labour):

- Ontario: 1-800-531-5551 (połączenie bezpłatne)

- Toronto: 416-326-7160.

Ministerstwo kieruje się jednak zasadą, że każdy, kto wierzy, iż zostały naruszone jakiekolwiek jego prawa pracownicze, w pierwszej kolejności powinien samodzielnie przedyskutować swój problem z pracodawcą. Może to być mniej lub bardziej formalna rozmowa albo odpowiednio napisane pismo, dokładnie opisujące problem i zawierające zapytanie, w jaki sposób pracodawca zamierza go rozwiązać.

Jest to o tyle konieczne, że stanowi podstawę do ewentualnego pośrednictwa lub ingerencji ze strony agend rządowych. Dlatego ważne jest trzymanie kopii każdej wysłanej korespondencji, jak również dowodu nadania listu pocztą poleconą. Osoby, które potrzebują pomocy w napisaniu odpowiedniego pisma, mogą liczyć na nią w biurach regionalnych Ministerstwa Pracy.

W przypadku odczucia, iż mimo wysiłków nasz problem pozostanie nierozwiązany, należy zwrócić się do Ministerstwa Pracy o pomoc i wszelkie pośrednictwo, poczynając od wypełnienia odnośnego formularza (wzór można ściągnąć ze strony www.labour.gov.on.ca), jeżeli zachodzi podejrzenie, że pracodawca nie przestrzega prawa, którego główne wytyczne zawiera Ustawa o Standardach Zatrudnienia (Employment Standards Act).

Trzeba jednak pamiętać, że standardy te nie dotyczą osób zatrudnionych na zasadach jurysdykcji federalnej. Dotyczy to np. truckerów lub kolejarzy kursujących pomiędzy prowincjami, pracowników bankowych, linii lotniczych, radiotelewizji, zatrudnionych przez federalne urzędy państwowe lub pocztę. Wówczas zasady wynagradzania reguluje krajowy kodeks pracy (Canada Labour Code).

Wykroczenia pracodawców mogą być rozmaite: kompletny brak wynagrodzenie, nie płacenie za godziny nadliczbowe lub wypracowany urlop, a także wstrzymywanie odprawy.

Kiedy ministerstwo podemuje się rozstrzygnąć konflikt, z chwilą wypełnienia skargi odpowiedni urzędnik ds. standardów pracy podejmuje dochodzenie. Może on rozmawiać ze stronami konfliktu telefonicznie lub przy pomocy korespondencji. Może również zaprosić obie strony na wspólne spotkania w celu przedyskutowania wszelkich kwestii. W rezultacie urzędnik nabiera przekonania, że:

- pracodawca nie popełnił żadnych uchybień i dochodzenie powinno zostać zakończone,

lub

- pracodawca pogwałcił prawo pracy.

zz wage1W tej drugiej sytuacji urzędnik wyznacza pracodawcy termin na samodzielne i dobrowolne rozwiązanie konfliktu (co zwykle oznacza zapłatę zaległości pracownikowi). Jeżeli pracodawca nie podporządkuje się tej decyzji, zostanie wydany nakaz płatniczy (Order to Pay) lub inne przymusowe zarządzenie. Cała procedura może zabrać od kilku tygodni do wielu miesięcy, co niestety zwykle zależy od stopnia kooperacji ze strony pracodawcy. Jeżeli pracownik otworzy indywidualny proces sądowy przeciwko pracodawcy, nie może w tym samym czasie korzystać z interwencji Ministerstwa Pracy.

W przypadku kiedy ministerstwu z różnych powodów nie uda się wyegzekwować należności od pracodawcy, następuje autoryzowanie wyspecjalizowanej agencji ściągania długów (collection agency) do pobrania należnej sumy wraz ze stosownymi odsetkami i opłatami manipulacyjnymi.

Minimalne stawki pracownicze w rozbiciu na prowincje

Minimalne stawki pracownicze w rozbiciu na prowincje

Stawka minimalna

Przy okazji przypomnijmy, że minimalna stawka, jaką pracodawca w Ontario powinien płacić  za godzinę pracy wynosi obecnie (od 1 czerwca 2014)  $11.00. Dotyczy to zarówno pracowników pełno- i półetatowych, jak i  sezonowych, aczkolwiek jest kilka wyjątków, do których należą poniżej wyszczególnione przypadki:

- Student pracujący (czyli ktoś kto jest w wieku 18 lat i pracuje nie więcej niż 28 godzin tygodniowo): minimalna stawka $10.30/godz.

- Osoba serwująca alkohol (np. barman, kelner): min. $9.55/godz.

- Przewodnik myśliwski lub wędkarski (zatrudniony na nie więcej niż 5 godzin dziennie): $55.00

- Przewodnik myśliwski lub wędkarski (zatrudniony na ponad 5 godzin dziennie): $110.00

- Chałupnik (osoba wykonująca pracę dla pracodawcy we własnym domu, np. krawcowa): $12.10/godz.

Od roku 2010 stawka minimalnego wynagrodzenia w Ontario jest zamrożona przez rząd prowincyjny.

Ustalaniem stawek minimalnych w poszczególnych grupach zawodowych jest dość skomplikowane i często uzależnione od konkretnej indywidualnej sytuacji. Po więcej informacji odsyłamy zainteresowanych na stronę Ministerstwa Pracy (tel. 1-800-531-5551).

Inne przydatne adresy:

* Strona rządowa, z której możemy ściągnąć formularz skargi na pracodawcę zalegającego z wypłatą: http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/claim/index.php

* Strona rządowa dotycząca prawa pracy i standardów obowiązujących w Ontario: http://www.labour.gov.on.ca/english/es

(tp)