Plan budżetowy Ministerstwa Finansów 2015 (po polsku)

Kanada Series kwie 27, 2015 at 4:27 pm

Ministerstwo Finansów

News Release

Komunikat prasowy

Min. Joe Oliver

Min. Joe Oliver

Minister Oliver przedstawia plan przewidujący zbilansowany budżet i niskie podatki, zapewniający miejsca pracy, wzrost i bezpieczeństwo

Plan działań ekonomicznych (Economic Action Plan) – 2015 wspiera miejsca pracy i wzrost, promuje dobrobyt rodzin i środowisk oraz zapewnia bezpieczeństwo Kanadyjczykom

21 kwietnia 2015                    Ottawa, Ontario                    Ministerstwo Finansów

Minister finansów Joe Oliver przedstawił dziś Plan działań ekonomicznych-2015 rządu Premiera Harpera, zapewniający zbilansowany budżet i niskie podatki oraz miejsca pracy, wzrost i bezpieczeństwo. Plan działań ekonomicznych 2015 przewiduje:

 • Spełnienie obietnicy rządu Premiera Harpera w sprawie zbilansowania budżetu w roku 2015. Rząd przywróci zbilansowane budżety, równocześnie utrzymując najniższe obciążenie podatkowe Kanadyjczyków od ponad pół wieku.
 • Wspieranie miejsc pracy i wzrostu poprzez zwiększanie konkurencyjności Kanady i stworzenie warunków do rozkwitu przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy; nowe innowacyjne inwestycje, bazujące na historii wsparcia rządu dla infrastruktury oraz szkolenie wysoko wykwalifikowanych kadr w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb pracodawców.
 • Promocja dobrobytu rodzin i środowisk poprzez dalsze zapewnianie ulg podatkowych i innej pomocy dla ciężko pracujących rodzin i osób, przy równoczesnym zwiększaniu szans dla wszystkich.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa Kanadyjczykom poprzez wspieranie Kanadyjskich Sił Zbrojnych i ochronę Kanadyjczyków przed groźbą terroryzmu w kraju i za granicą.

Zbilansowanie budżetu:

 • Zredukowano deficyt z $55,6 miliarda w szczytowym okresie Wielkiej Recesji, do przewidywanej nadwyżki w kwocie $1,4 miliarda na rok 2015–16.
 • Rząd Premiera Harpera spłacił $37 miliardów długu przed Wielką Recesją, co sprawiło, że całkowite obciążenie rządu Kanady długiem netto jest najniższe wśród krajów Grupy Siedmiu (G-7) i jednym z najniższych wśród krajów G-20.
 • Zostanie przedłożona ustawa o zbilansowanym budżecie, aby zagwarantować prawem odpowiedzialną politykę zarządzania finansami Rządu Premiera Harpera, która tworzy miejsca pracy i zapewnia Kanadyjczykom więcej pieniędzy w kieszeni.
 • Zbilansowany budżet pozwala Rządowi Premiera Harpera na dalszą redukcję podatków dla kanadyjskich rodzin i poszczególnych osób.

Wspieranie miejsc pracy i wzrostu:

 • Redukcja stopy opodatkowania małych przedsiębiorstw do 9 procent do roku 2019—co umożliwi małym przedsiębiorstwom tworzącym miejsca pracy i ich właścicielom oszczędności szacowane na $2,7 miliarda od chwili obecnej do roku 2019–20.
 • Zapewnienie producentom 10-letniej ulgi podatkowej w postaci przyspieszonej amortyzacji, aby zachęcić do zwiększających produktywność inwestycji w maszyny i urządzenia.
 • Zwiększenie Całożyciowej Kapitałowej Ulgi Podatkowej do $1 miliona dla właścicieli przedsiębiorstw rolniczych i rybackich.
 • Poprawa dostępu do finansowania dla kanadyjskich małych przedsiębiorstw poprzez Program Finansowania Małych Przedsiębiorstw Kanady.
 • Rozszerzanie usług oferowanych przez Business Development Bank of Canada i Export Development Canada, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom.
 • Zapewnienie kwoty $14 milionów na przestrzeni dwóch lat programowi Futurpreneur Canada wspierającemu młodych przedsiębiorców.
 • Wspieranie programu Action Plan for Women Entrepreneurs, aby pomóc zapewnić sukces kobietom – właścicielkom przedsiębiorstw.
 • Pomoc innowacyjnym przedsiębiorstwom w rozwoju i tworzeniu miejsc pracy poprzez Venture Capital Action Plan.
 • Wspieranie prowincji i terytoriów w celu zharmonizowania wymagań dotyczących szkolenia i certyfikacji czeladników w wybranych zawodach objętych programem Red Seal.
 • Inwestycje w badania i rozwój na światowym poziomie, poprzez zapewnienie ponad $1,5 miliarda na przestrzeni pięciu lat, w celu wdrażania odnawianej strategii rządu dotyczącej nauki, technologii i innowacji.
 • Dalsze zapewnianie kwoty średnio $5,35 miliarda rocznie na infrastrukturę prowincjonalną, terytorialną i lokalną w ramach New Building Canada Plan.
 • Zainwestowanie $750 milionów w ciągu dwóch lat, poczynając od roku 2017–18, oraz $1 miliarda rocznie po tym okresie, w nowy fundusz Public Transit Fund, którego celem jest stworzenie nowej infrastruktury transportu publicznego, aby zredukować zagęszczenie i przeciwdziałać zatorom ulicznym w dużych miastach.

Promocja dobrobytu rodzin i środowisk:

 • Zwiększenie do $10 000 rocznego limitu wpłat na wolne od podatku rachunki oszczędnościowe, dotyczące roku 2015 i następnych lat.
 • Zredukowanie minimalnych wskaźników wypłat na zarejestrowanych rachunkach emerytalnych, aby umożliwić seniorom zachowanie większej części oszczędności emerytalnych w celu lepszego zaspokojenia ich emerytalnych potrzeb finansowych.
 • Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie ulgi podatkowej Home Accessibility Tax Credit, w celu pomocy w pokryciu kosztów remontu, zapewniającego większe bezpieczeństwo i dostępność ich domów, aby mogli prowadzić niezależną egzystencję i pozostać we własnych domach.
 • Ułatwienie dostępu do edukacji pomaturalnej, poprzez rozszerzenie kryteriów przyznawania stypendiów Canada Student Grants, dla osób o niskich i średnich dochodach, na studentów programów krótkotrwałych.
 • Przystosowanie programu pożyczek dla studentów Canada Student Loans Program do potrzeb rodzin, poprzez redukcję wymaganego wkładu rodziców w ramach procesu oceny potrzeb.
 • Wspieranie najbardziej potrzebujących mieszkańców poprzez zapewnienie $150 milionów w ciągu czterech lat, poczynając od roku 2016–17, na wspomaganie mieszkalnictwa socjalnego w Kanadzie,  poprzez umożliwienie dostarczycielom mieszkań socjalnych wcześniejszego spłacania długoterminowych, nieodnawialnych kredytów hipotecznych bez naliczania kar.
 • Poprawa dostępu do materiałów drukowanych dla osób z wadami wzroku.
 • Przydzielenie $5,7 milionów na przestrzeni pięciu lat dla zapewnienia nowego dostępu na rynek kanadyjskim produktom z fok.
 • Zapewnienie potrzebnego wsparcia weteranom i ich rodzinom poprzez: przyznanie nowego świadczenia na zabezpieczenie emerytalne (Retirement Income Security Benefit) weteranom o średnim i poważnym stopniu niepełnosprawności; rozszerzenie dostępu do zasiłku przy trwałej niepełnosprawności (Permanent Impairment Allowance) dla niepełnosprawnych weteranów; zwiększenie świadczenia z racji utraty zarobków (Earnings Loss Benefit) dla niepełnosprawnych weteranów służb rezerwowych zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin; stworzenie nowego wolnego od podatku świadczenia Family Caregiver Relief Benefit dla dowartościowania opiekunów oraz zwiększony zakres zindywidualizowanego wsparcia dla weteranów.
 • Przedłużenie świadczenia z funduszu ubezpieczeń pracowników (Employment Insurance Compassionate Care Benefits) z sześciu tygodni do sześciu miesięcy, aby lepiej wesprzeć Kanadyjczyków opiekujących się chorymi i umierającymi członkami rodzin.

Zapewnienie bezpieczeństwa Kanadyjczykom:

 • Zwiększenie nakładów na obronę narodową poprzez zapewnienie Kanadyjskim Siłom Zbrojnym prawie $12 miliardów na przestrzeni 10 lat, zapewniając w ten sposób dalsze utrzymywanie zdolnej do walki armii, aby służyła w kraju i za granicą.
 • Wspieranie rozlokowania Kanadyjskich Sił Zbrojnych poprzez zapewnienie Ministerstwu Obrony Narodowej kwoty do $360 milionów w roku 2015–16 celem przeciwdziałania ISIS.
 • Zwalczanie terroryzmu poprzez zapewnienie dodatkowych środków Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej, Kanadyjskiej Agencji Wywiadu i Bezpieczeństwa oraz Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych.
 • Zwiększenie możliwości Kanady w zakresie gromadzenia informacji zagranicznych.
 • Ochrona integralności naszych granic oraz ułatwianie legalnych wjazdów do Kanady dla podróżnych o niskim stopniu ryzyka z wybranych krajów wymagających wiz.

Fakty w skrócie

 • Typowa kanadyjska rodzina czteroosobowa, w której dwie osoby pracują zarobkowo, otrzyma w roku 2015 ulgi podatkowe i zwiększone świadczenia na kwotę do $6600 ze względu na redukcję podatków i zwiększenie świadczeń przez rząd Premiera Harpera.
 • Rząd obniża podatki corocznie od chwili objęcia urzędu. Łączne federalne obciążenie podatkowe jest obecnie najniższe od ponad 50 lat.
 • Obecnie jest zatrudnionych o 1,2 miliona Kanadyjczyków więcej niż pod koniec recesji w czerwcu 2009 r. Większość tych nowych miejsc pracy netto to wysoko opłacane stanowiska pełnoetatowe w sektorze prywatnym.
 • W trakcie wychodzenia z kryzysu funkcjonowanie gospodarki Kanady okazało się jednym z najlepszych wśród krajów G-7.
 • Realny PKB (produkt krajowy brutto) znacznie przewyższa poziom sprzed recesji—najlepszy wskaźnik wśród krajów G-7.
 • Światowe Forum Ekonomiczne w swoim corocznym „Globalnym raporcie konkurencyjności” uznało system bankowy Kanady za najpewniejszy na świecie w siódmym już kolejnym roku.
 • Według agencji KPMG, łączny koszt podatku dla przedsiębiorstw w Kanadzie jest najniższy spośród krajów G-7 i o 46 procent niższy niż w Stanach Zjednoczonych.
 • Agencja Bloomberg uznała Kanadę za drugie pod względem atrakcyjności miejsce na świecie z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Cztery agencje ratingowe—Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, Standard & Poor’s oraz DBRS—ponownie potwierdziły najwyższe notowania Kanady i należy się spodziewać, że Kanada utrzyma ocenę AAA w nadchodzącym roku.

Cytat

“Plan Działań Ekonomicznych 2015 zapewni miejsca pracy, wzrost i długoterminowy dobrobyt. Zgodnie z naszą obietnicą jest to zbilansowany budżet, przy czym zmniejsza on podatki dla ciężko pracujących rodzin i poszczególnych osób. Jest to plan rozważny i oparty na zdrowych zasadach, który zapewni Kanadyjczykom większy dobrobyt, większe bezpieczeństwo, a nawet większą ufność w miejsce naszego kraju w świecie. Kanadyjczycy mogą być pewni, że pod silnym przywództwem Premiera Stephena Harpera finanse Kanady są w należytym porządku.”

Joe Oliver, Minister Finansów

Powiązany link