OHIP

Poradnik lip 2, 2015 at 4:07 pm

OHIP czyli Ontario Health Insurance Plan jest rządowym planem ubezpieczeń zdrowotnych dla mieszkańców prowincji Ontario, który działał wcześniej pod innymi nazwami przez ostatnie półwiecze. Utrzymywany jest z funduszu tworzonego z podatków oraz dofinansowań rządu federalnego. Dzięki temu planowi każdy Ontaryjczyk ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej i prewencyjnej.

zz ohipUprawnionym do korzystania z planu jest taka osoba, która jest obywatelem Kanady lub stałym rezydentem tego kraju, a jednocześnie mieszka stale na terenie prowincji Ontario, w której musi przebywać przez minimum 153 dni w okresie każdych 12 miesięcy. W tej sytuacji osoby, które przebywały poza granicami dłużej niż regulują to przepisy, po powrocie nabywają prawa do ponownego korzystania z OHIP dopiero po 3-miesięcznym okresie karencji. W związku z tym zalecane jest nabycie na ten okres prywatnej polisy ubezpieczeniowej.

Jeżeli osoba taka przybywa z innej kanadyjskiej prowincji, wówczas przez 3 miesiące korzysta z przywilejów rządowego ubezpieczenia poprzedniej prowincji.

Nowi imigranci zamieszkali w Ontario nie są uprawnieni do korzystania z przywilejów OHIP przez pierwsze 3 miesiące pobytu, aczkolwiek mogą składać podanie z chwilą przybycia i posiadania stałego adresu zamieszkania. Muszą również przebywać na terenie prowincji przez przynajmniej 153 dni na 183 dni pobytu licząc od daty złożenia podania.

Poprzez OHIP, Ministerstwo Zdrowia ma obowiązek opłacania licznych  usług, związanych z opieką medyczną  za wyjątkiem procedur medycznie nieuzasadnionych, jak np. chirurgia kosmetyczna. Generalnie OHIP gwarantuje nielimitowany dostęp do lekarzy domowych i specjalistów oraz opieki szpitalnej i badań laboratoryjnych, ale nie obejmuje np. kosztów lekarstw na receptę, zabiegów dentystycznych, leczenia niekonwencjonalnego.

W maju 2004 r. prowincyjny rząd Daltona McGuinty skasował z listy świadczeń częściowo pokrywanych przez OHIP usługi chiropraktorskie i fizjoterapeutyczne, a także okresowe (co 2 lata) badanie wzroku. Rokroczne badanie wzroku w dalszym ciągu jest wykonywane bezpłatnie dla osób powyżej 65 i poniżej 20 roku życia, chyba że pacjent decyzją lekarza wymaga regularnej kontroli wzroku ze względów medycznych.

Również od roku 2004 mieszkańcy Ontario płacą pod koniec każdego roku kalendarzowego składkę OHP (Ontario Health Premium), którą nalicza się i potrąca przez system podatkowy w zależności od wysokości zarobków. Potrącenia nie dotyczą osób z rocznym dochodem poniżej 20 tys. dolarów.

W przypadku mieszkańców północnego Ontario i potrzeby przebywania przez nich znacznych odległości w celu skorzystania ze specjalistycznej opieki medycznej, OHIP może pokryć koszty takich podróży.

W przypadku wyjazdów zagranicznych tylko niektóre świadczenia poza granicami Kanady mogą być zrefundowane przez OHIP, więc Ministerstwo Zdrowia zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia podróżnego.

Karta OHIP będąca dowodem naszego ubezpieczenia musi być odnawiana co pewien okres. Po raz pierwszy wystawiana jest na różny okres (od 2 do 7 lat), a przy kolejnych wznowieniach każdorazowo na okres następnych 5 lat. Zawiadomienia o konieczności odnowienia wysyłane są pocztą na 2 miesiące przed upływem terminu ważności karty. Karty OHIP dla dzieci wieku do 15 i pół roku nie wymagają ani zdjęcia ani podpisu właściciela.

Osoba ktora bezprawnie posługuje się cudzą kartą OHIP podlega karom wg kodeksu karnego. Za nadużycie na sumę przekraczającą 5 tys. dol. (ekwiwalent 2-3 dni w szpitalu) można otrzymać wyrok nawet do 10 lat więzienia (do roku za pierwsze przewinienie) i i do 50 tys. grzywny (do 25 tys. za pierwsze przewininie).

Stara, nie ważna karta OHIP

Stara, nie ważna karta OHIP

Stara, charakterystyczna karta w kolorze biało-czerwonym, bez zdjęcia i bez terminu ważności jest ciągle w posiadaniu bardzo wielu Ontaryjczyków. Nowa karta posiada kod  paskowy i fotografię. Do wyrobienia jej rząd prowincji nakłaniał swoich mieszkańców ustawicznie rozsyłanymi zawiadomieniami. W przypadku braku odpowiedzi i dowodów jej używania, po 7 latach karta jest zawieszana.

Przypadek taki spotkał reportera CTV. Avis Navaro chciał skorzystać z porady lekarskiej w Huntsville po rekcji alergicznej na ugryzienia owadów. Okazało się jednak, że jego karta jest nieważna i za poradę lekarską musiał zapłacić $60 gotówką.

Rzecznik ministerstwa zdrowia nie informuje, jak wiele osób skarżyło się na anulowanie ich kart OHIP ale stwierdził, że rząd rozważa refundację poniesionych wydatków, jeśli zajdzie taka potrzeba.  Dodał też, że jego resort wysyła około 3 tysięcy przypomnień miesięcznie, prosząc ludzi o rejestrację w celu uzyskania nowej karty OHIP.

Przy wyrabianiu zupełnie nowej karty lub odnawianiu starej w punkcie ServiceOntario konieczne jest posiadanie trzech dokumentów zaświadczających: tożsamość, zamieszkanie na terenie Ontario oraz status obywatela lub stałego mieszkańca.

Więcej informacji:

- infolinia Ministerstwa Zdrowia (tel. 1-800-268-1154)

- strona rządowa: TUTAJ.

Tomasz Piwowarek