Nowy budżet prowincji Ontario (po polsku)

Rynek Top News marz 3, 2016 at 3:30 pm

Poniżej pełne tłumaczenie nowego Budżetu Ontario (za Ministerstwem Finansów):

zz budzet1 Inwestycje Ontario w tworzenie miejsc pracy na dziś i na jutro

Rząd realizuje swój plan rozwijania gospodarki, tworzenia miejsc pracy i równoważenia budżetu na lata 2017-18

Minister finansów, Charles Sousa, opublikował Budżet Ontario na rok 2016: Praca na dziś i na jutro, który przedstawia kolejny etap planu rządu tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Od czerwca 2009 roku, kiedy zanotowano największe bezrobocie w czasie kryzysu, utworzono ponad 600 000 miejsc pracy. Prowincja Ontario planuje utworzenie ponad 300 000 dodatkowych miejsc pracy do końca 2019 roku. W ciągu 10 lat powstanie więc ponad 900 000 nowych miejsc pracy netto. Ministerstwo Finansów prognozuje wzrost realnego PKB w Ontario o 2,5 procent w 2015 i o 2,2 procent w 2016 roku. Wzrost gospodarczy Ontario jest obecnie szybszy niż krajowy i przez następne dwa lata ma nadal być jednym z najsilniejszych w Kanadzie.

Mieszkańcy Ontario są zaniepokojeni stanem gospodarki i jak ten stan może wpływać na ich rodziny.

Dlatego Budżet jest przedstawiony wcześniej niż w poprzednich latach, aby rodziny i przedsiębiorstwa w prowincji Ontario mogły zobaczyć, jak rządowy działał na rzecz tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarki, i jak ten plan będzie nadal działać na rzecz stworzenia większych możliwości i bezpieczeństwa ludzi.

zz budget8Rząd planuje utworzenie już dzisiaj dobrych miejsc pracy w całym Ontario poprzez inwestycje w infrastrukturę i gospodarkę niskoemisyjną, napędzaną przez innowacyjne, szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, zorientowane na eksport firmy. Inwestowanie w talenty i umiejętności ludzi oraz Budżet na 2016 pomogą większej liczbie miejsc pracy przyszłości poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości koledżów i szkolnictwa wyższego. Plan pomaga również mieszkańcom Ontario dojście do bezpieczniejszych emerytur.

Plan rządu jest spowoduje zrównoważenie budżetu w latach 2017-18.

Inwestowanie w talenty i umiejętności ludzi

Wysoko wykwalifikowani pracownicy Ontario to jeden z największych atutów prowincji. Aby pomóc wszystkim mieszkańcom Ontario osiągnąć pełny potencjał i odnieść sukces w zmieniającej się gospodarce, rząd Ontario przekształca pomoc studentom szkolnictwa pomaturalnego tak, aby była przejrzysta, aktualna i skierowane do studentów o największych potrzebach finansowych.

Od roku szkolnego 2017-18 rząd wprowadzi proste, ujednolicone, wypłacane z góry dotacje – Ontario Student Grant (OSG). W ramach proponowanego systemu, średnio czesne w koledżach i na wyższych uczelniach będzie bezpłatne dla studentów z rodzin o niskich dochodach rocznych, wynoszących 50 000 dolarów lub mniej; będzie też ono bardziej przystępne dla rodzin o średnich dochodach.

Ponad 50 procent studentów z rodzin o dochodach 83 000 lub mniej otrzyma dotacje bezzwrotne przekraczające wartość średnią czesnego i żaden student prowincji Ontario nie otrzyma z OSG mniej niż są obecnie uprawnieni do w Ontario Tuition Grant.

Studenci z rodzin o rocznych dochodach poniżej 50 000 dolarów nie będą mieć długu studenckiego wobec prowincji. Rząd rozszerzy również pomoc finansową dla starszych dojrzałych i żonatych studentów i dostęp do tanich i nieoprocentowanych kredytów dla rodzin o średnich i wyższych dochodach zostanie zwiększona poprzez zmniejszenie spodziewanych wkładów rodzicielskich.

Większość uczniów będzie mieć niższy dług niż w obecnym systemie, a maksymalny poziom zadłużenia Ontario Student Assistance Program zostanie ograniczony do 10 000 dolarów rocznie dla rodzin o wyższych dochodach. Ontario będzie nadal oferować pomoc finansową studentom, którzy mają trudności w spłaceniu pożyczek studenckich.

Wykorzystywanie największych w historii Ontario inwestycji w infrastrukturę

Budowa i rewitalizacja infrastruktury publicznej są kluczowe dla wzmocnienia gospodarki Ontario i tworzenia miejsc pracy na dziś i na jutro. W tym Budżecie rząd zainwestuje ponad 137 mld dolarów w ciągu najbliższych 10 lat w drogi, mosty, transport publiczny, szpitale i szkoły. Dałoby to 160 mld dolarów w ciągu 12 lat, począwszy od lat 2014 – 15, największej inwestycji w infrastrukturę publiczną w historii Ontario. Te planowane inwestycje zapewnią średnio ponad 110 000 miejsc pracy rocznie.

zz budzet5Prowincja jest na dobrej drodze do wytworzenie 5,7 mld dolarów w ciągu tego czasu z maksymalizacji wartości aktywów należących do administracji państwowej — o 2,6 mld dolarów więcej niż pierwotnie zakładano w Budżecie na rok 2014. Przychody netto ze sprzedaży aktywów zostaną przekazane na Trillium Trust, na sfinansowanie przewozów, transportu publicznego i inne elementy priorytetowej infrastruktury.

Wspieranie bardziej dynamicznych i innowacyjnych warunków dla firm  

Aby rozwijać gospodarkę i tworzyć nowe miejsca pracy, plan rządu Ontario w dalszym ciągu zmniejsza koszty prowadzenia działalności gospodarczej, wykorzystuje inwestycje poprzez partnerstwa strategiczne, pomaga firmom we wchodzenie na światowe rynki i wzmacnia sektor usług finansowych.

Rząd opracowuje także strategii wymiany ekonomicznej i odnawia strategię odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw w prowincji.

zz budzet2Globalna gospodarka coraz bardziej docenia emisję dwutlenku węgla. Budżet na rok 2016 przygotowuje Ontario do aukcji uprawnień do emisji w 2017 r. Dlatego rząd proponuje program system ograniczeń i wymiany (ang. cap-and-trade), aby pomóc Ontario w redukcji emisji gazów cieplarnianych (ang. greenhouse gas, GHG), nagradzać innowacyjne przedsiębiorstwa oraz zapewnić rozwój gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w wyniku przechodzenia do gospodarki niskoemisyjnej. Cały przewidywany na 2017 r. dochód z programu cap-and-trade wyniesie 1,9 mld dolarów, będzie wykorzystany na inwestowanie w ekologiczne projekty.

Rząd kontynuuje również realizację swojej pięcioletniej inicjatywy rozwoju firm (ang. Business Growth Initiative), wartą 400 milionów dolarów strategię przyspieszania zmian strategii prowincji w kierunku wysokiego wzrostu, innowacyjnej gospodarki i pomocy w rozwoju firm. Będzie także unowocześniać system prawny i obniżać koszty prowadzenia działalności gospodarczej w prowincji.

Zwiększenie bezpieczeństwa emerytów

Aby zmniejszyć lukę oszczędności emerytalnych, rząd Ontario wdraża plan emerytalny (ang. Ontario Retirement Pension Plan, ORPP), który ułatwi mieszkańcom Ontario oszczędzanie na emeryturę. Rząd jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie, aby w roku 2020, wszyscy uprawnieni pracownicy w prowincji Ontario zostali objęci porównywalnym planem zatrudnienia lub ORPP. W celu zapewnienia skutecznej i sprawnej realizacji, w 20197 roku ORPP Administration Corporation uruchomi weryfikację pracodawców. Gromadzenie składek emerytalnych pracodawców i pracowników rozpocznie się w 2018 r.

Jednocześnie Ontario nadal dąży do znalezienia rozwiązania, które pozwoli na zaspokojenie potrzeb pracowników prowincji w ramach krajowych przepisów prawa. Rząd Ontario będzie współpracować z rządem federalnym, prowincjami i terytoriami nad poczynieniem postępów we wzmacnianiu kanadyjskiego programu emerytalnego (ang. Canada Pension Plan, CPP), który działa na rzecz potrzeb przyszłych emerytów. Głównym celem jest przyjrzenie się sposobom spełniania celów ORPP w wzmocnionym programie CPP, przy zachowaniu zdolności do wdrożenia ORPP, gdyby to było niemożliwe.

Budowanie sprawiedliwego społeczeństwa

Prowincja daje ludziom możliwości i pomaga im w realizacja osiągania pełnego potencjału.

Rząd zobowiązuje się do przekształcania usług, tak aby ludzie z zaburzeniami rozwojowymi mogli żyć bardziej niezależnie. Rząd również aktualizuje długoterminową strategię rozwijania taniego budownictwa (ang. Long-Term Affordable Housing Strategy), aby w dalszym ciągu przekształcać system budownictwa mieszkaniowego i likwidacji bezdomności w prowincji, koncentrując się na elastycznych i przenośnych świadczeniach, które są reakcją na zmieniające się potrzeby mieszkaniowe osób fizycznych.

Prowincja nadal kontynuuje swoją strategię dbania o ludzi specjalnej troski (ang. Special Need Strategy), aby pomóc dzieciom i młodzieży ze specjalnymi i złożonymi potrzebami w otrzymywaniu terminowych i efektywnych usług w domu, szkole, w środowisku i gdy przejdą w dorosłość. W ciągi pięciu lat Ontario zainwestuje również 333 milionów dolarów w przeprojektowanie i poprawę usług dla osób z autyzmem.

W 2016 roku rząd będzie opierał się na swoich wcześniejszych inwestycjach w pomoc społeczną poprzez zwiększenie o 1,5 procenta zapomóg dla dorosłych otrzymujących zatrudnienie w ramach prac społecznych (ang. Ontario Works) i osób niepełnosprawnych, korzystających z programu pomocy Ontario dla osób niepełnosprawnych (ang. Ontario Disability Support Program), Prowincja zapewni również dalsze dopłaty dla osób otrzymujących najniższe zapomogi z pomocy społecznej – bezdzietne osoby samotne, korzystające z Ontario Works – podnosząc ich kwotę do 25 dolarów miesięcznie, czyli o 100 dolarów miesięcznie więcej niż otrzymali w 2012 roku.

Dzięki takim inicjatywom jak program dla tubylczych kobiet Walking Together: Długookresowa strategia zakończenia przemocy wobec tubylczych Kobiet (ang. Long-Term Strategy to End Violence Against Indigenous Women) oraz działanie nad zaleceniami Komisji Prawdy i Pojednania w Kanadzie (ang. Truth and Reconciliation Commission of Canada), rząd poprawia warunki socjalne i możliwości gospodarcze dla rdzennej ludności.

Rząd kontynuuje również przekształcanie powszechnego systemu opieki zdrowotnej Ontario, w celu umożliwienia mieszkańcom Ontario szybszego dostępu do właściwej opieki, obecnie i w przyszłości.

Najważniejsze to zwiększenie finansowania szpitali o 345 mln dolarów, obniżenie czasuoczekiwania na najważniejsze usługi, stworzenie bardziej zintegrowanego zespołowej podstawowej opieki medycznej, zwiększenie dostępności opieki domowej i środowiskowej, zaproponowanie dostępności bezpłatnych szczepień przeciwko półpaścowi dla uprawnionych osób starszych w wieku od 65 do 70 – oszczędzając im około 170 dolarów wydatków własnych, zainwestowanie dodatkowych 75 mln dolarów w środowiskowe hospicja dla mieszkańców i opiekę paliatywną, w sumie inwestycje będą mieć łączną wartość około 155 milionów dolarów w ciągu trzech lat.

Ułatwianie życia codziennego

Rząd wprowadza wiele inicjatyw zmierzających do poprawy życia codziennego mieszkańców Ontario.

Należą do tego obniżenie opłat za parkingi szpitalne dla częstych ich użytkowników, usunięcie opłaty w wysokości 30 dolarów za badanie emisji gazów cieplarnianych przez pojazdy w programie Drive Clean, pomoc w ponoszeniu kosztów elektryczności i energii, zmniejszenie stawek ubezpieczenia pojazdów i wykorzystywanie technologii, aby dogodniej dostarczać usługi publiczne.

Rząd zwiększył możliwości wyboru i wygodę mieszkańców Ontario poprzez odpowiedzialnie rozszerzenie sprzedaży piwa w sklepach spożywczych i obecnie rozszerza także sprzedaż wina. Na jesieni 2016 roku, do 70 sklepów spożywczych zostanie dopuszczonych do sprzedaży wina, piwa i cydru w całej prowincji Ontario. Ostatecznie wino będzie można kupić w maksymalnie 300 sklepach spożywczych.

Silne zarządzanie finansami

Rząd kontynuuje inwestycje w gospodarkę, ludzi i zdrową, czystą oraz dostatnią przyszłość z niską emisją dwutlenku węgla, realizując jednocześnie swoje cele finansowe. Inwestycje te pomogą stymulować wzrost, a także poprawić usługi publiczne, na których polegają mieszkańcy Ontario. Dobre miejsca pracy i rosnąca gospodarka są najlepszymi sposobami wspierania rodzin w Ontario i generują przychody na drodze do zrównoważenia budżetu i długotrwałego dobrobytu.

Na lata 2015-16 rząd prognozuje deficyt w wysokości 5,7 mld dolarów i jest on mniejszy o 2,8 mld dolarów w porównaniu z prognozą Budżetu na rok 2015 oraz o 1,8 mld dolarów mniejszy w porównaniu z celem określonym w Prognozie ekonomicznej i analizie finansowej Ontario na rok 2015 (ang. 2015 Ontario Economic Outlook and Fiscal Review). Jest to również o 4,6 mld dolarów mniej w porównaniu z deficytem w latach 2014-15, który wyniósł 10,3 mld dolarów.

Prowincja jest na dobrej drodze do zrealizowania docelowego deficytu siódmy rok z rzędu. Kontynuując realizację swoich celów finansowych, prowincja ma zakumulowany deficyt o 30 mld dolarów niższy byłoby to możliwe w innych warunkach.

Na lata 2016-17 rząd prognozuje deficyt w wysokości 4,3 mld dolarów, odzwierciedlając zmniejszenie go o 0,5 mld dolarów w porównaniu z prognozą Budżetu na rok 2015. Rząd prognozuje również, że wywiąże się ze swojego zobowiązania do powrotu do równowagi w latach 2017-18 — w wyniku planu wyeliminowania deficytu, który został po raz pierwszy przedstawiony w Budżecie na rok 2010. Jako wskaźnik większej stabilności w gospodarce zadłużeniem prowincji, oczekiwane zadłużenie netto do PKB w szczytowym okresie wynoszące 39,6 procenta w latach 2015-16, pozostaje na tym poziomie w latach 2016-17 i zacznie spadać w latach 2017-18.

Spodziewając się dalszego rozwoju gospodarki i ciągłe zaangażowanie rządu w przekształcenie programów i usług rządowych, Ontario prognozuje zrównoważony budżet na lata 2018-19.

„Plan gospodarczy rządu wspiera już dzisiaj dobre miejsca pracy w całym Ontario poprzez inwestycje w infrastrukturę i gospodarkę niskoemisyjną, napędzaną przez innowacyjne, szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, zorientowane na eksport firmy. Plan ten stanowi inwestowanie w talenty i umiejętności ludzi oraz utworzenie większej liczbie miejsc pracy w przyszłości poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości koledżów i szkolnictwa wyższego. Plan pomaga również wszystkim mieszkańcom Ontario dojście do bezpieczniejszych emerytur.” – Charles Sousa, Minister Finansów.

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Realne PKB Ontario wzrosło o 2,5 procent w 2015 roku i było wyższe od średniej krajowej.

2. Prowincja planuje przekazać ponad 12 mld dolarów w ciągu 10 lat w formie dotacji inwestycyjnych do szpitali, aby kontynuować budowę niezbędnej infrastruktury. W całej prowincji, trwa realizacja około 35 dużych projektów szpitalnych lub są na różnych etapach planowania.

  1. Prowincja przekaże 3 miliardy dolarów dotacji kapitałowych w ciągu 10 lat do instytucji kształcenia pomaturalnego, aby umożliwić studentom dostęp do wysokiej jakości programów bliżej domu i przyczynić się do budowy silniejszej gospodarki.
  2. Wysoko wykwalifikowani pracownicy Ontario to jeden z największych atutów prowincji. W 2014 roku, 66 procent dorosłych w Ontario miało świadectwa ukończenia edukacji pomaturalnej, w porównaniu z 56 procentami w 2002 roku — ten wskaźnik jest wyższy niż w innych krajach w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
  3. Aby otrzymać opinie społeczeństwa na temat Budżetu Ontario na rok 2016, rząd przeprowadził konsultacje przedbudżetowe w całej prowincji. Obejmowało to 20-osobowe sesje dyskusji nad budżetem, które przeprowadzono w 13 miastach, z udziałem ponad 700 osób, przeprowadzono dwie konferencje telefoniczne z udziałem społeczeństwa, w których wzięło udział ponad 52 000 mieszkańców Ontario, otrzymano niemal 500 opinii pisemnych i w ramach konsultacji internetowych z udziałem ponad 6500 użytkowników strony Budget Talks.

Budżet Ontario w oryginale angielskim – TUTAJ.