Obywatelstwo kanadyjskie

Poradnik luty 25, 2017 at 6:23 pm

zz citi2Zwyczajowo obywatelstwo kanadyjskie nabywa się poprzez urodzenie na terytorium kraju. Przyszły Kanadyjczyk może urodzić się również poza granicami kraju, jeśli przynajmniej jedno z rodziców ma kanadyjskie obywatelstwo. Ta sama sytuacja dotyczy dzieci adoptowanych poza granicami.

Inny sposób stania się Kanadyjczykiem dotyczy prawdopodobnie większości z nas. Obywatelstwo może również zostać przyznane stałemu mieszkańcowi Kanady (permanent resident), który przemieszkał w Kanadzie przez odpowiedni okres czasu oraz spełnia określone przepisami wymagania.

Aby móc stać się obywatelem Kanady należy spełniać wszystkie poniżej określone warunki:

Wiek

Aplikant musi mieć co najmniej 18 lat.

Aby ubiegać się o obywatelstwo dla dziecka poniżej 18 roku życia:

- trzeba być rodzicem dziecka, przybranym rodzicem lub opiekunem prawnym,

- dziecko musi być stałym mieszkańcem, lub

- jedno z rodziców musi być obywatelem kanadyjskim lub ubiegać się o obywatelstwo w tym samym czasie (dotyczy to także rodziców adopcyjnych).

Status stałego rezydenta

Należy posiadać status stałego rezydenta w Kanadzie (Permanent Resident). Jego status nie może budzić zastrzeżeń. Oznacza to, że aplikantowi nie wolno:

- być poddawanemu dochodzeniu ze względów imigracyjnych lub oszustwa, lub

- być objętym nakazem deportacji (poleceniem opuszczenia Kanady), lub

- nie spełniać warunków określających jego status (Permanent Resident).

Nie trzeba mieć karty stałego mieszkańca aby ubiegać się o obywatelstwo. Posiadacz wygasłej karty nadal może ubiegać się o obywatelstwo.

zz oby3Czas przebywania w Kanadzie

Należy być fizycznie obecnym w Kanadzie jako stały rezydent (PR) przez co najmniej 1460 dni w ciągu 6 lat bezpośrednio przed datą złożenia podania. Należy być fizycznie obecnym przez co najmniej 183 dni w każdym z 4 lat kalendarzowych w ciągu wspomnianych 6 lat bezpośrednio przed datą złożenia wniosku. Wymagania te nie dotyczą dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Wyjątki od tych wymogów stosuje się w odniesieniu do niektórych urzędników koronnych i niektórych członków ich rodzin.

Przy obliczaniu czasu przebywania w Kanadzie, można liczyć wyłącznie czas spędzony od chwili zostania stałym rezydentem Kanady.

Rozliczanie podatku dochodowego

Należy spełniać obowiązek rozliczania podatku dochodowego w ciągu  4 lat podatkowych, które w całości lub częściowo wypadają w ciągu 6 lat bezpośrednio przed datą złożenia wniosku.

Zamiar przebywania

Należy zadeklarować swój zamiar przebywania w Kanadzie w trakcie proces aplikacyjnego.

Aby stać się obywatelem, trzeba podać swój zamiar:

- zamieszkania w Kanadzie,

- pracowania poza Kanadą jako urzędnik koronny, lub

- zamieszkania za granicą z tymi członkami rodziny, którzy są urzędnikami koronnymi.

W chwili zostania obywatelem Kanady, otrzymuje się prawo prawo wjazdu, pozostania albo opuszczenia Kanady, jedno z podstawowych praw obywatelskich.

Znajomość języka

Kanada posiada dwa języki urzędowe  — angielski i francuski. Aby stać się obywatelem, należy wykazać wystarczającą znajomość jednego z nich. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że jest się w stanie:

- brać udział w krótkich, codziennych rozmowach o podstawowych sprawach;

- rozumieć proste pytania i polecenia;

- używać podstawowej gramatyki, w tym prostych struktur i czasów;

- wykazać, że zna się wystarczająco dużo podstawowych słów i fraz, aby wyrazić się i odpowiedzieć na pytania.

Osoby w wieku od 14 do 64 lat muszą dołączyć do wniosku o obywatelstwie dokumenty, które udowodnią, że dana osoba posługuje się językiem angielskim lub francuskim na tym poziomie. Przewodnik załączony do aplikacji o obywatelstwo zawiera akceptowalne przykłady dowodów na znajomość języka.

Ponadto takim dowodem będzie sposób komunikowania się z personelem lub oficerem obywatelstwa podczas bezpośredniej rozmowy. Oficer obywatelstwa podejmie ostateczną decyzję dotyczącą aplikacji, łącznie tym, jak dana osoba porozumiewa się w języku angielskim lub francuskim.

Znajomość Kanady

Aby stać się obywatelem, należy rozumieć prawa, obowiązki i przywileje obywatelskie, takie jak udział w wyborach i przestrzeganie prawa. Należy również wykazać (w języku angielskim lub francuskim) znajomość: kanadyjskiej historii, wartości, instytucji i symboli.

Osoby w wieku od 14 do 64 lat podczas ubiegania się o obywatelstwo muszą zdać egzamin na obywatelstwo, aby pokazać, że mają odpowiednią wiedzę o Kanadzie. Zwykle jest to test pisemny, ale czasami jest to rozmowa z funkcjonariuszem ministerstwa obywatelstwa. Wszelkie informacje o tym teście zawarto w bezpłatnym informatorze “Discover Canada”. Jest on wysyłany po otrzymaniu aplikacji. Pytania w teście na obywatelstwo są oparte na tym przewodniku.

Ograniczenia

Osoby, które popełniły przestępstwo w Kanadzie lub poza jej granicami mogą nie kwalifikować się do zostania obywatelem Kanady przez pewien okres czasu. Dotyczy to przykładowo osób, które:

- przebywają w więzieniu, na zwolnieniu warunkowym w Kanadzie, lub odbywają karę poza Kanadą,

- zostały skazane za przestępstwo z oskarżenia publicznego w Kanadzie lub za wykroczenia poza Kanadą w ciągu 4 lat przed złożeniem wniosku o obywatelstwo,

- są oskarżone, aktualnie sądzone lub aktualnie odwołujące się od wyroku za przestępstwa z oskarżenia publicznego w Kanadzie lub przestępstwa poza Kanadą.

Czas spędzony w więzieniu lub na zwolnieniu warunkowym nie liczy się jako czas przebywania w Kanadzie.

zz citi1Świadomość narodowa Kanadyjczyków jako odrębnego narodu rosła od ponad 200 lat, a wydarzenia II wojny światowej podsyciły pragnienia, aby nie być dłużej wasalem Wielkiej Brytanii. Zasady nabywania i posiadania obywatelstwa określiła wówczas ustawa wprowadzona w życie 1 stycznia 1947 roku (Canadian Citizenship Act). Uległa ona gruntownemu przemodelowaniu dopiero w 1977 roku, kiedy to w życie wszedł nowy Citizenship Act. To dopiero od tego czasu kanadyjskie prawo zezwala na posiadanie wielu obywatelstw.

Nabycie obywatelstwa przez pochodzenie ograniczone zostało do dzieci tych rodziców, którzy urodzili się w Kanadzie lub nabyli obywatelstwo poprzez naturalizację. Zgodnie z najnowszymi przepisami, druga i kolejne generacje urodzone poza Kanadą mogą otrzymać obywatelstwo kanadyjskie wyłącznie poprzez imigrację do Kanady. Mogą tego dokonać ich kanadyjscy rodzice, występujący jako sponsorzy dzieci na utrzymaniu.

Przed modyfikcją ustawy w 1977 roku wielu Kanadyjczykom odbierano obywatelstwo. Najczęstszymi przyczynami były: naturalizacja w innym kraju, wieloletnie przebywanie poza granicami kraju lub (w przypadku nieletniego dziecka) – utrata obywatelstwa przez rodziców.

Mimo ściśle określonych przepisów, w ciągu ostatnich kilkunastu lat sądy kanadyjskie wydały kilka ważnych, precedensowych werdyktów, które znacząco wpłynęły na kwestie prawne związane z obywatelstwem. Oto niektóre:

- 1992 (Glynos vs. Canada): Sąd federalny zdecydował, że dziecko kanadyjskiej matki ma prawo otrzymać kanadyjskie obywatelstwo, mimo iż jego ojciec został naturalizowanym obywatelem USA przed 1977 rokiem i przez to automatycznie utracił kanadyjskie obywatelstwo.

- 1997 (Benner vs. Canada): Sąd Najwyższy zasądził, że dzieci kanadyjskich matek urodzone poza granicami kraju przed 1977 rokiem  powinny być traktowane na równi z dziećmi kanadyjskich ojców czyli, że powinno im się przyznawać obywatelstwo automatycznie, bez potrzeby przesłuchań i bez składania przysięgi.

- 1999 (Canada vs. McKenna) W rezultacie istniejących dotychczasowych przepisów inaczej traktowano urodzone za granicami dzieci biologicznych rodziców oraz dzieci adoptowane. Sąd Apelacyjny uznał, że te różnice pogwałciły zapisy o równości praw w Kanadyjskiej Karcie Praw i Swobód.

zz citi4Każdy nowy obywatel Kanady po złożeniu przysięgi otrzymuje dokument potwierdzający jego obywatelstwo (Citizenship Certificate). Może być również wydany na życzenie ale wydanie go zajmuje wiele miesięce. Posiadanie więcej niż jednego certyfikatu jest nielegalne.

Kanadyjczycy są zarazem obywatelami Commonwealthu i w związku z tym mają specjalne przywileje w Wielkiej Brytanii, m.in.:

- prawo pracy (working holiday visa),

- w przypadku stałego zamieszkania tamże – prawo wyborcze i zajmowania urzędów publicznych.

Podanie o obywatelstwo TUTAJ.

Sytuacje, które uniemożliwiają stanie się obywatelem Kanady

Aby kwalifikować się na obywatela Kanady, nie mogą wykluczać cię zapisy Ustawy o Obywatelstwie (Citizenship Act). 

Nie może więc stać się obywatelem osoba, która:

1.znajduje się w więzieniu lub na zwolnieniu warunkowym w Kanadzie,

2. odbywa zasądzoną karę poza Kanadą,

3. jest oskarżona (lub właśnie sądzona lub podczas procesu apelacyjnego) za przestępstwo na mocy Ustawy o Obywatelstwie lub przestępstwa z oskarżenia publicznego w Kanadzie,

4. jest oskarżona (lub właśnie sądzona lub podczas procesu apelacyjnego) za przestępstwo popełnione poza Kanadą, a równoważne z przestępstwem z oskarżenia publicznego w Kanadzie,

5. posiada nakaz deportacji (urzędnicy imigracyjni nakazali opuścić Kanadę),

6. jest oskarżona (sądzona lub podczas procesu apelacyjnego) za zbrodnię wojenną lub zbrodnię przeciwko ludzkości,

7. w ciągu ostatnich 5 lat odrzucono jej podanie o obywatelstwo za fałszywe zeznania lub dokumenty,

8. w ciągu ostatnich 10 lat unieważniono (odebrano) jej obywatelstwo kanadyjskie z powodu oszustwa,

9. unieważniono (odebrano) jej kanadyjskie obywatelstwo, ponieważ była skazana za terroryzm, zdradę, lub szpiegostwo; lub dlatego, że służyła jako członek zorganizowanej grupy zbrojnej zaangażowanej w konflikt zbrojny z Kanadą,

10. została skazana za przestępstwo z oskarżenia publicznego w Kanadzie lub przestępstwo określone w Ustawie o Obywatelstwie w okresie 4 lat przed złożeniem wniosku o obywatelstwo,

11. została skazana poza Kanadą za przestępstwo, które jest uznane za równoważne z przestępstwem z oskarżenia publicznego w Kanadzie w okresie 4 lat przed złożeniem wniosku, nawet jeśli zostało przyznane zwolnienie warunkowe lub przyznana amnestia,

12. została skazana za terroryzm, zdradę lub szpiegostwo podczas przebywania w Kanadzie jako stały rezydent,

13. jako stały rezydent służyła jako członek sił zbrojnych innego państwa lub zorganizowanej grupy zbrojnej z kraju lub grupy zaangażowanej w konflikt zbrojny z Kanady,

14. nigdy nie spełniała lub nie spełnia już wymagań dotyczących przyznania lub wznowienia obywatelstwa.

Jeśli wniosek o przyznanie lub wznowienie obywatelstwa został złożony przed 11 czerwca 2015 roku, większość z powyższych zakazów ma zastosowanie. Jednakże, jeśli dana osoba została skazana w Kanadzie z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo na mocy Ustawy o Obywatelstwie, można skrócić okres oczekiwania do trzech lat przed złożeniem wniosku, a nie czterech jak wymieniono powyżej.

Osoby, którym odebrano kanadyjskie obywatelstwo z jakiegokolwiek powodu nie mogą ubiegać się o jego wznowienie.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy Ciebie, musisz czekać ze składaniem wniosku o obywatelstwo, aż dana sytuacja nie będzie już miała zastosowania.

(tp)

Dodatkowe informacje:

Court of Canadian Citizenship – tel. 1-888-242-2100

Po polsku:

Polycultural Immigrant And Community Services, Mississauga, tel. 905-403-8860