Wygrana neomarksistów na Uniwersytecie Torontońskim

Lokalnie Top News list 14, 2017 at 10:00 am
Profesor Jordan Peterson

Profesor Jordan Peterson

Czy studia dotyczące płci kulturowej są nauką?

Profesor psychologii na Uniwersytecie Torontońskim, Jordan Peterson, pod naciskiem środowiska naukowego wstrzymał plan stworzenia strony internetowej, która mogłaby wykazać, że niektóre uniwersyteckie kierunki to nic innego jak „kult indoktrynacji”. Uzasadniając swą decyzję profesor stwierdził, że powstanie strony „może nadmiernie zwiększyć i tak już dużą obecnie polaryzację między naukowcami”.

Peterson zdobył dużą popularność i wsparcie ze strony prawicowych kręgów po tym, jak demonstracyjnie odmówił w swoich wykładach używania zaimków neutralnych płciowo, czego domagali się zwolennicy „Gender Studies”, czyli studiów nad płcią, a raczej płciami kulturowymi.

Strona internetowa, jaką tworzył profesor Peterson, miała w zamierzeniu inicjatora „ograniczyć rekrutację na postmodernistyczne, neo-marksistowskie studia o 75 procent nie tylko w Kanadzie, ale w ogóle w krajach Zachodu dotkniętych wymogiem poprawności politycznej.

- Naszym planem jest ograniczenie ilości chętnych do studiowania tego kierunku, który jest niczym innym jak narzędziem neomarksistowskiej indoktrynacji – mówił profesor w wywiadzie dla Radia CBC.

Czym są studia nad ludzką płciowością określane również w języku polskim jako Gender Studies? Jest to interdyscyplinarny obszar badawczy zajmujący się płcią kulturową, czyli manifestacją męskości lub kobiecości w różnych społeczeństwach, oraz to, jak łączy się ona z instytucjami społecznymi, gospodarką, władzą, tożsamością, seksualnością.

Studia te wyrosły w latach 70. XX w. z tzw. women’s studies jako akademicki efekt działań drugiej fali feminizmu. Obecnie w obszarze zainteresowania studiów gender znajdują się również zagadnienia tzw. men’s studies oraz gay and lesbian studies. Analiza podejmowana w gender studies dotyczy m.in. kulturowych i społecznych procesów konstruowania norm męskości i kobiecości, internalizacji owych norm oraz społecznych konsekwencji ich obowiązywania. Problematyka płci kulturowej analizowana jest w powiązaniu z kwestiami klasowymi, etnicznymi, rasowymi, religijnymi i innymi. Ważnym obszarem analiz w obrębie gender studies jest nienormatywność płciowa: zjawiska transseksualizmu, transgenderyzmu czy androgynii. Przedmiotem badań w gender studies jest także seksualność, w tym szczególnie normy seksualne oraz obszary seksualnej nienormatywności.

Studia gender skupiają się na teorii społeczeństwa patriarchalnego, zgodnie z którą kobiety są ofiarami instytucjonalnie utrwalonej męskiej dominacji w społeczeństwie i kulturze. Dominacja ta, uzasadniana naturalną nierównością biologiczną płci, prowadziła do wykluczenia kobiet z najważniejszych obszarów życia społecznego – przede wszystkim z nauki, gospodarki, polityki i religii. Z tego powodu studia gender stanowią ważny element gender mainstreamingu, czyli strategii politycznej zmierzającej do likwidacji przejawów dyskryminacji kobiet i wypracowania stanu zrównoważonych relacji pomiędzy mężczyznami i kobietami. Studia gender podejmowane są w obrębie wielu dyscyplin akademickich, m.in. w filozofii, historii, socjologii, psychologii, antropologii kultury, literaturoznawstwie, historii sztuki, ekonomii i in. Teoretycy gender studies przyjmują założenie, że wszystkie aspekty ludzkiego życia uwarunkowane są konsekwencjami obowiązywania społecznych i kulturowych norm płci.

Środowiska konserwatywne traktują ten kierunek wiedzy jako całkowicie sztuczny, stworzony z pobudek ideologicznych, mający w dalekosiężnej perspektywie rozkład tradycyjnego społeczeństwa, unicestwienie więzi międzyludzkich. Stworzenie Gender Studies i ich popularyzację przypisują tzw. „szkole frankfurckiej” – zgromadzeniu ideologów, którzy chcą wcielić utopijne idee Karola Marksa obrali inną drogę podbicia świata niż dwudziestowieczni bolszewicy, którzy na zaplecze marksizmu wybrali klasę robotniczą. Ta koncepcja wraz z upadkiem komunizmu zawiodła. „Szkoła frankfurcka” wybrała za cel swojej indoktrynacji inteligencję uniwersytecką i na tym polu odnosi spore sukcesy.

O sukcesach neo-marksistów świadczy stosunek środowiska naukowego UofT do projektowanej strony internetowej profesora Petersona. Kilku jego kolegów wypowiedziało się krytycznie o projekcie. Jeden z nich, profesor fizyki, A.W. Peet powiedział, że jego praca sprzyja „klimatowi nękania” jaki stwarzają konserwatyści i byłoby to „moralnym błędem”.

W liście do kierownictwa Uniwersytetu pracownicy Instytutu Gender skarży się na „poważny przypadek nękania stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa i warunków studiowania oraz pracy dla wykładowców i pracowników”.

Pod naporem krytyki Peterson poddał się. W sobotę w wywiadzie dla dziennika „Globe and Mail” stwierdził, że taka strona nie istnieje.

- Zrezygnowałem z jej stworzenia, choć miałem na celu próbę dostarczenia studentom informacji – powiedział.