Jak odzyskać spadek w Polsce?

Porady prawne z Polski Series luty 1, 2018 at 3:24 pm

testament_21950_720_540_80Zgodnie z polskim prawem, spadek po rodzicach przysługuje dzieciom w równych częściach, chyba że rodzice pozostawili testament. Jak odzyskać swoją część spadku?

Do rozporządzania majątkiem spadkowym w Polsce wymagane jest uzyskanie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialnego poświadczenie dziedziczenia. Sąd albo notariusz stwierdza, kto nabył spadek, na wniosek jednego z uprawnionych spadkobierców, najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy. Przed wystąpieniem do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku należy ustalić, w sądzie albo w Krajowej Izbie Notarialnej, czy takie postępowanie nie zostało już przeprowadzone z wniosku innego spadkobiercy. Drugim ważnym krokiem jest ustalenie, jakie składniki majątku wchodzą do spadku, w szczególności poprzez sprawdzenie w księgach wieczystych czy nieruchomości, które za życia rodziców stanowiły ich własność, wchodzą do spadku czy też zostały przekazane przed ich śmiercią na rzecz rodzeństwa, pozostałego w Polsce, np. umową darowizny czy dożywocia. W takim przypadku pozostałym spadkobiercom przysługuje zachowek. Prawo do zachowku przysługuje najbliższym także w przypadku, gdy zostali oni pominięci w testamencie. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy nieruchomość spadkowa została zbyta po śmierci rodziców przez spadkobierców w Polsce, bowiem są oni zobowiązani do spłaty pozostałym dzieciom wartości ich udziału w spadku. Bez znaczenia pozostaje także wymeldowanie spadkobiercy z nieruchomości spadkowej. Ze względu na trudności z administrowaniem z Kanady nieruchomościami spadkowymi w Polsce, optymalnym sposobem działu spadku jest uzyskanie spłaty pieniężnej. Trzeba dodać, że w przypadku bezumownego użytkowania przez pozostałych spadkobierców z nieruchomości spadkowej, są oni zobowiązani do zapłaty za korzystanie, do 10 lat wstecz, z udziału przysługującemu innemu spadkobiercy w tej nieruchomości. W każdym przypadku trzeba możliwie jak najszybciej ustalić, czy przysługuje Państwu prawo do spadku, czy też do zachowku lub do zapisu testamentowego, ponieważ te dwa ostatnie uprawnienia przedawniają się już z upływem lat pięciu. W szczególności w sprawach spadkowych, gdzie brak jest współdziałania spadkobierców, warto zasięgnąć porady prawnej.

Autorem jest radca prawny Małgorzata Milewska-Kita z Kancelarii Prawnej w Warszawie. Artykuł ten nie stanowi porady prawnej. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Warszawie tel. +11 48 22 407 61 02, e-mail: [email protected] Radca prawny Małgorzata Milewska-Kita od wielu lat służy pomocą prawną Polonii kanadyjskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości, sądowych i innych na terenie całej Polski.