Zachowek

Porady prawne z Polski marz 2, 2018 at 3:29 pm

Osoby najbliższe spadkodawcy, pominięte w testamencie lub pozbawione udziału w spadku wskutek poczynionych przez spadkodawcę darowizn, na mocy polskiego prawa mogą ubiegać się o zachowek. Na jaką część spadku mogą liczyć najbliżsi w ramach zachowku?

Zachowek chroni najbliższą rodzinę spadkodawcy, pominiętą w testamencie lub pozbawioną udziału w spadku wskutek dokonanych przez niego darowizn. Uprawnionymi do zachowku są zstępni, tj. dzieci, wnuki oraz małżonek spadkodawcy, natomiast w braku zstępnych, małżonek i rodzice spadkodawcy. Osoby te mają prawo do uzyskania zachowku od spadkobiercy testamentowego bądź od osoby obdarowanej, natomiast nie są spadkobiercami i nie odpowiadają za długi spadkowe. Co do zasady, wysokość zachowku wynosi połowę udziału spadkowego, który przypadałby spadkobiercy, gdyby testamentu lub darowizny nie było. Dla przykładu: majątek spadkowy to nieruchomość o wartości 1 mln zł, zapisana przez spadkodawcę w testamencie córce w Polsce. Jeżeli spadkodawca w chwili śmierci był wdowcem i pozostawił jeszcze dorosłego syna w Kanadzie, to w braku testamentu, jego dzieci dziedziczyłyby spadek po połowie, tj. po 500 tys. zł każde z nich. Ponieważ został sporządzony testament, wysokość zachowku, przysługującego pominiętemu synowi wynosi 250 tys. zł, czyli połowę tego co by otrzymał, gdyby nie było testamentu. Identyczna sytuacja powstałaby, gdyby spadkodawca przed śmiercią dokonał na rzecz córki darowizny tej nieruchomości. Synowi przysługiwałoby wtedy także prawo do zachowku w kwocie 250 000 zł, albowiem spadkodawca niekorzystnym dla syna rozporządzeniem pozbawił go udziału w spadku. Warto wspomnieć, że zachowek, przewidziany na rzecz osób trwale niezdolnych do pracy oraz małoletnich jest wyższy i wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego. Termin przedawnienia roszczenia o zachowek to pięć lat, liczone od daty ogłoszenia testamentu, a w przypadku, gdy roszczenie o zachowek wysuwane jest przeciwko obdarowanemu, od daty śmierci spadkodawcy. Jeżeli nie ma możliwości polubownego załatwienia sprawy lub gdy zbliża się upływ pięcioletniego biegu przedawnienia, konieczne jest wystąpienie do sądu. Ponieważ po upływie pięcioletniego terminu przedawnienia prawo do zachowku nie może być skutecznie dochodzone, nie warto zwlekać z wystąpieniem do sądu polskiego w tej sprawie.
Autorem jest radca prawny Małgorzata Milewska-Kita z Kancelarii Prawnej w Warszawie. Artykuł ten nie stanowi porady prawnej. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Warszawie tel. +11 48 22 407 61 02, e-mail: [email protected] Radca prawny Małgorzata Milewska-Kita od wielu lat służy pomocą prawną Polonii kanadyjskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości, sądowych i innych na terenie całej Polski.