Przedawnienie prawa do zachowku

Porady prawne z Polski Series marz 7, 2018 at 10:13 am

Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku wynosi pięć lat, a jego upływ liczony jest na dwa sposoby. Kiedy zachowek ulega przedawnieniu? 

Jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu, pięcioletni termin przedawnienia rozpoczyna bieg od daty jego śmierci. Tak więc po pięciu latach od jego śmierci osoba zobowiązana do zapłaty zachowku, może uchylić się od jego zapłaty. Jeżeli zaś spadkodawca sporządził testament, termin pięcioletni liczy się od chwili jego ogłoszenia przez notariusza bądź przez sąd w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Krótszy, trzyletni termin przedawnienia dotyczy roszczeń o zachowek po osobach, zmarłych przed 23 października 2008 r. a także do testamentów, ogłoszonych przed tą datą. Ogłoszenie testamentu to zawsze późniejsza data niż dzień śmierci spadkodawcy; co więcej, może nastąpić wiele miesięcy lub lat po dacie śmierci. Zwlekanie przez rodzinę w Polsce z wypłatą zachowku do upływu treminu przedawnienia jest najczęstszym sposobem na uniknięcie jego zapłaty. Jak uniknąć utraty zachowku wskutek przedawnienia? Bieg terminu przedawnienia przerywa wystąpienie do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego z powództwem o zachowek. Już samo wniesienie pozwu przerywa bieg przedawnienia, a termin przedawnienia kwoty zachowku, zasądzonego wyrokiem sądu wynosi aż dziesięć lat. Opłata sądowa od pozwu o zapłatę zachowku wynosi 5% jego wartości. Tańszym sposobem jest zlożenie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Ugoda taka ma moc orzeczenia sądowego i może być egzekwowana w drodze egzekucji komorniczej. Oczywiście może okazać się, że strona wezwania do zawarcia ugody nie stawi się w sądzie, jednakże niezależnie od tego bieg terminu przedawnienia rozszczeniao zachowek zostaje przerwany. Największą zaletą tego trybu postępowania jest niska opłata sądowa i szybkość. Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo przez kolejne pięć lat. Kolejnym sposobem przerwania biegu przedawnienia roszczenia o zachowek jest złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy. W razie wątpliwości, w szczególności gdy rodzina w Polsce zataja istnienie lub treść testamentu lub nie informuje o przeprowadzeniu postępowania spadkowego, najlepiej jest skonsultować każdy indywidualny przypadek ze specjalistą.

Autorem jest radca prawny Małgorzata Milewska-Kita z Kancelarii Prawnej w Warszawie. Artykuł ten nie stanowi porady prawnej. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Warszawie tel. +11 48 22 407 61 02, e-mail: [email protected] Radca prawny Małgorzata Milewska-Kita od wielu lat służy pomocą prawną Polonii kanadyjskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości, sądowych i innych na terenie całej Polski.