Odpowiedzialność za długi spadkowe w Polsce

Porady prawne z Polski Series marz 20, 2018 at 11:03 am
Jak uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe?
Spadkobierca ma do wyboru cztery możliwości: może spadek odrzucić, przyjąć spadek wprost, przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub nie podejmować w tym zakresie żadnych czynności. Odrzucenie spadku skutkuje zwolnieniem z długów spadkowych ale i całkowitym pozbawieniem praw do spadku. Przyjęcie spadku wprost pociąga za sobą pełną odpowiedzialność za długi spadkowe, natomiast przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiedzialność ograniczoną tylko do wartości udziału w spadku. Wyboru należy dokonać w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o powołaniu do spadku. Oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku można złożyć przed konsulem RP w Toronto i przesłać je do polskiego sądu spadku przed upływem sześciu miesięcy od daty otwarcia spadku. Oświadczenie uważa się za złożone z chwilą jego wpływu do sądu w Polsce. Do dnia 18 października 2015 r. brak oświadczenia spadkobiercy oznaczał, że spadkobierca z mocy samego prawa odpowiadał za długi spadkowe całym swoim majątkiem. Nowelizacja przepisów, która weszła w życie w tym dniu, ograniczyła znacznie tę odpowiedzialność. Obecnie, brak złożenia przez spadkobiercę oświadczenia w terminie sześciu miesięcy od daty powzięcia wiadomości o spadkobraniu skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to jest z ograniczeniem odpowiedzialności do tylko wartości przypadającego mu udziału spadkowego. Do długów spadkowych należą min. zobowiązania majątkowe zmarłego, koszty jego pogrzebu, opieki w czasie choroby, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek czy wykonania zapisów zwykłych i poleceń. Warto wspomnieć, że odrzucenie spadku powoduje przejście praw do spadku na dzieci i wnuki, albo też na rodzeństwo i rodziców zmarłego. W sytuacji, gdy rodzic odrzucił spadek, powinien on odrzucić spadek także w imieniu swoich małoletnich dzieci. Wymaga to uprzedniego uzyskania zgody polskiego sądu opiekuńczego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka. Dopiero po uzyskaniu takiej zgody można złożyć przed konsulem RP w Toronto oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka i przesłać do sądu spadku w Polsce.
Autorem jest radca prawny Małgorzata Milewska-Kita z Kancelarii Prawnej w Warszawie. Artykuł ten nie stanowi porady prawnej. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Warszawie tel. +11 48 22 407 61 02, e-mail: [email protected] Radca prawny Małgorzata Milewska-Kita od wielu lat służy pomocą prawną Polonii kanadyjskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości, sądowych i innych na terenie całej Polski.