Roszczenia uboczne przy dziale spadku

Porady prawne z Polski Series maj 15, 2018 at 1:04 pm

Pierwszy etap spadkobrania w Polsce to stwierdzenie, kto dziedziczy i w jakiej części, drugi to dział spadku. Postępowanie o dział spadku to także ostatni dzwonek na dokonanie innych rozliczeń, dotyczących spadku.

Rozliczenia między spadkobiercami dotyczyć mogą wzajemnych roszczeń ubocznych z tytułu posiadania i korzystania z nieruchomości spadkowych, pobranych pożytków z najmu lub dzierżawy, poczynionych na spadek nakładów, rozliczania darowizn, zaliczania udziału spadkobierców w gospodarstwie rolnym na poczet ich udziałów w całości spadku, a także roszczeń z tytułu spłaconych długów spadkowych. Ponieważ sąd z urzędu nie rozstrzyga o roszczeniach ubocznych, konieczne jest zgłoszenie wniosku o ich rozliczenie w toku postępowania o dział spadku przy czym nie ma znaczenia, czy dany składnik masy spadkowej nadal istnieje czy też doszło do jego zbycia. Niejednokrotnie roszczenia uboczne wynikają z nakładów, poczynionych przez dzieci zamieszkałe za granicą na naprawy, remont lub konserwację nieruchomości spadkowej. Ze względu na dziesięcioletni okres przedawnienia, o roszczenia uboczne można skutecznie ubiegać się za okres dziesięciu lat wstecz od daty wszczęcia postępowania o dział spadku. Mimo iż samo prawo do spadku nie ulega przedawnieniu, dla dokonania rozliczeń ubocznych, celowe jest wszczęcie sprawy spadkowej przed upływem dziesięciu lat od daty śmierci spadkodawcy – w innym wypadku narazimy się na zarzut przedawnienia roszczeń ubocznych. Trzeba mieć na uwadze, że zgłaszając roszczenia uboczne, dotyczące rozliczeń z tytułu nakładów, dokonanych na spadek, należy liczyć się z obowiązkiem udowodnienia ich wysokości w postaci przedstawienia sądowi dowodów w postaci faktur lub rachunków, czy też dowodów z zeznań świadków. Warto pamiętać, że po wszczęciu postępowania o dział spadku niedopuszczalne jest prowadzenie odrębnych procesów w sprawach o rozliczenia związane z przedmiotami spadkowymi. Po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o dziale spadku, spadkobierca nie ma możliwości dochodzić wspomnianych roszczeń ubocznych, chociażby nie zostały zgłoszone w postępowaniu spadkowym. Ze względu na różnorodność roszczeń ubocznych i możliwych wzajemnych rozliczeń sprawy spadkowe wymagają każdorazowo indywidualnej analizy, jakich rozliczeń, z jakiego tytułu i w jakim zakresie można skutecznie dochodzić od pozostałych spadkobierców.

Autorem jest radca prawny Małgorzata Milewska-Kita z Kancelarii Prawnej w Warszawie. Artykuł ten nie stanowi porady prawnej. Zapraszamy do korzystania z usług Kancelarii   tel. +11 48 22 407 61 02, e-mail: [email protected] Radca prawny Małgorzata Milewska-Kita od wielu lat służy pomocą prawną Polonii kanadyjskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości, sądowych i innych na terenie całej Polski.