Pełnomocnictwo do Polski

Porady prawne z Polski Series czer 11, 2018 at 3:02 pm

Aby dokonać w Polsce czynności prawnych, takich jak sprzedaż lub najem nieruchomości, założenie rachunku bankowego czy innych, nie trzeba być osobiście w kraju. Wygodnym rozwiązaniem jest ustanowienie w Polsce pełnomocnika. Jak to zrobić ?

Niejednokrotnie sprawy spadkowe, pozostawione nieruchomości czy inne sprawy wymagają podjęcia działań na terenie kraju. Zgodnie z polskim prawem, większość tych działań może być skutecznie dokonana przez pełnomocnika, bez konieczności wyjazdu do Polski. Absolutnie kluczowy jest tutaj przemyślany wybór pełnomocnika i precyzyjna treść pełnomocnictwa, które powinno szczegółowo wskazywać zakres umocowania, a w przypadku pełnomocnictwa do zarządzania nieruchomościami bezwzględnie zawierać zastrzeżenie, na jakie czynności mocodawca nie wyraża zgody – na przykład na jej zbycie czy obciążenie hipoteką. Ze względu na wymogi prawa polskiego, przed sporządzeniem pełnomocnictwa celowe jest otrzymanie każdorazowo instrukcji od prawnika, instytucji lub urzędu z Polski odnośnie formy tego pełnomocnictwa. Niektóre pełnomocnictwa, sporządzane w Prowincji Ontario do działania na terenie Polski, e szczególności do zbywania lub nabywania nieruchomości, wymagają szczególnej formy. W tych przypadkach wymagane jest sporządzenie przez notariusza pełnomocnictwa, które po podpisaniu przez mocodawcę, wymaga potwierdzenia przez dwóch świadków, zgodnie z wymogami prawa miejscowego. Do dokumentu pełnomocnictwa notariusz załącza pisemną klauzulę notarialną. Kolejnym krokiem jest udanie się z pełnomocnictwem do Official Documents Services przy 222 Jarvis Street w Toronto, w celu uzyskania oficjalnego potwierdzenia uprawnień notariusza. Dopiero po uzyskaniu takiego potwierdzenia, dokumenty należy przedstawić do legalizacji w Konsulacie RP w Toronto. Ostatnim krokiem jest dokonanie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, licencjonowanego w Polsce na język polski. Pełnomocnictwa do innych czynności z reguły mogą być sporządzone w zwykłej formie pisemnej i nie wymagają ani formy aktu notarialnego, ani legalizacji. Wyjątkiem jest pełnomocnictwo do czynności bankowych, wymagające poświadczenia własnoręczności podpisu mocodawcy przez Konsula RP w Toronto. Należy pamiętać, ze pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie. W przypadku udzielania pełnomocnictwa do działania w kraju zalecana jest daleko idąca ostrożność, albowiem praktyka wskazuje, że staranne i jednoznaczne sformułowanie treści udzielanego pełnomocnictwa pozwala uniknąć w przyszłości nieporozumień i służy ochronie Państwa interesów.

Autorem jest radca prawny Małgorzata Milewska-Kita z Kancelarii Prawnej w Warszawie. Artykuł ten nie stanowi porady prawnej. Zapraszamy do korzystania z usług Kancelarii tel. +11 48 22 407 61 02, e-mail: [email protected] Radca prawny Małgorzata Milewska-Kita od wielu lat służy pomocą prawną Polonii kanadyjskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości, sądowych i innych na terenie całej Polski.