Rejestracja wyborców w Kanadzie na wybory do PE

Polacy w Kanadzie Series Top News maj 7, 2019 at 4:00 pm

zz wyboryWybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w w Polsce niedzielę, 26 maja. W Kanadzie dzień wcześniej – 25 maja. MSZ uruchomiło już internetowy system rejestracji wyborców mieszkających poza granicami Polski, w tym w Kanadzie – którzy chcą oddać głos na polskich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Prawo do oddania głosu w obwodzie wyborczym poza granicami Polski ma każda osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie została pozbawiona praw publicznych lub ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu, a także ma ważny polski paszport lub dowód osobisty i wpisze się uprzednio do spisu wyborców.

Od 30 kwietnia rejestracja wyborców została rozszerzona o zarządzany przez MSZ internetowy system e-Wybory pod adresem ewybory.msz.gov.pl. 

Wpisu można dokonać także ustnie, e-mailowo, pisemnie, telefonicznie lub faksem w kontakcie z właściwym konsulatem RP.

Termin zgłoszeń upływa 23 maja br. (włącznie).

Na mocy rozporządzenia ministra spraw zagranicznych najwięcej obwodów wyborczych stworzono w tym roku w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (33), Stanach Zjednoczonych (16), Kanadzie (9) i Niemczech (8). Łącznie powołano ich aż 201.

W poprzednich wyborach z 2014 roku poza granicami Polski ważny głos oddało zaledwie nieco ponad 30 tys. wyborców, z czego najwięcej w Stanach Zjednoczonych (4 837) i Wielkiej Brytanii (4 581).

Głosowanie w Kanadzie (zobacz prezentację - TUTAJ).

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych w Kanadzie odbędzie się w sobotę 25 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego. Nie przewidziano możliwości głosowania korespondencyjnego.

Na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto zostały utworzone 3 obwody głosowania:

1) Obwód głosowania nr 71

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, Ontario M8V 1G5;

2) Obwód głosowania nr 72

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Saskatoon, Midtown Professional Centre, 39 – 23rd St East, Suite 103, Sakatoon, Saskatchewan S7K 0H6;

3) Obwód głosowania nr 73

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Winnipeg, 144 Lindenshore Dr., Winnipeg, Manitoba R3P 2M9.

W obwodach głosowania utworzonych za granicą głosować będą mogli obywatele polscy oraz ci obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w dniu wyborów będą przebywać za granicą. Głosować można wyłącznie osobiście.

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Termin składania zgłoszeń upływa 23 maja 2019 roku włącznie.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia. Można samodzielnie dokonywać zgłoszeń w ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE  REJESTRACJI  WYBORCÓW e-WYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

Do dokonania zgłoszenia konieczne są następujące dane:

1.       Nazwisko

2.       Imię (imiona)

3.       Imię ojca

4.       Data urodzenia

5.       Numer ewidencyjny PESEL

6.       Miejsce pobytu wyborcy za granicą

7.       Numer oraz miejsce i data wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.

8.       Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie do spisu wyborców można też wnieść:

1)      telefonicznie, pod numerem +1 416 252 5471;

2)      e-mailem na adres: toronto.info@msz.gov.pl;

3)      pisemnie, na adres: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON M8V 1G5;

4)      ustnie: w siedzibie Konsulatu pod adresem 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto;

5)      faksem, nr faksu: +1 416 252 0509.

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, a który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie to umożliwia oddanie głosu w dowolnym innym obwodzie głosowania.

Elektroniczna rejestracja wyborcy: TUTAJ.