Nowe przepisy chroniące prawa pasażerów

Rynek Series Top News lip 18, 2019 at 4:00 pm

zz przepisy215 lipca weszły w życie nowe przepisy chroniące prawa pasażerów lotniczych w Kanadzie. Odszkodowania będą wyższe niż w Europie.

Po kilku latach przymiarek i zmagań z lobby linii lotniczych parlament w Ottawie przyjął Air Passengers Protection Regulations (APPR).  Przepisy dotyczą przewoźników zarówno wewnątrz Kanady, jak i tych przylatujących i odlatujących z jej lotnisk. Jedynie loty czarterowe, na których nie zostało sprzedane ani jedno miejsce w ofercie publicznej zostały potraktowane ulgowo.

Obejmują 4 obszary praw pasażerów:

- Ochronę podróżnych w przypadkach nieregularności. 

Regulują to przypadki dotyczące odmowy przyjęcia na pokład oraz odwołania i opóźnienia rejsu.

- Zasady udostępniania miejsc w samolocie dla dzieci poniżej 14 roku życia. 

Chodzi o zapewnienie w trakcie lotu dziecku odpowiedniego kontaktu z opiekunem.

- Uszkodzenia i zagubienia bagażu.

Przepisy odsyłają tu do postanowień Konwencji Montrealskiej.

- Ochronę przed nierzetelną informacją marketingową odnośnie cen, opłat i podatków przy zakupie biletów lotniczych.

zz przepisy4Bez wątpienia duży wpływ na legislatorów z Ottawy miały u europejskie przepisy EU261/04. Wiele rozwiązań wzoruje się na przepisach stosowanych na Starym Kontynencie. Ale Kanadyjczycy starali się ominąć niedoskonałości prawa uchwalonego przez Parlament Europejski.

Za największe przewinienie linii lotniczych kanadyjskie przepisy uznają “denial of boarding” (odmowa przyjęcia na pokład). Zakładają, że takiej praktyki nie można w żaden sposób usprawiedliwić. Nie jest zatem istotne z jakich przyczyn pasażer nie został wpuszczony na pokład. W tym nowe rozwiązania różnią się od przepisów stosowanych w USA, gdzie odszkodowanie należy się wyłącznie w przypadku sprzedaży liczby biletów przekraczającej liczbę miejsc w samolocie (oversales).

Za odmowę przyjęcia na pokład APPR przewiduje odszkodowanie w wysokości $900-$2400, co jest zależne od długości opóźnienia przybycia do portu docelowego. Moment ten - w przypadku odmowy przyjęcia na pokład i odwołania rejsu - określany jest na podstawie godziny przylotu alternatywnego połączenia zaproponowanego przez linie lotniczą, z którego skorzystał pasażer.

Stworzono trzy przedziały czasowe:  3-6 godzin ($900), 6-9 godzin ($1800) i ponad 9 godzin ($2400). W przypadku odmowy przyjęcia na pokład nie występuje dolny limit w pierwszym przedziale czasowym, a więc odszkodowanie przysługuje zawsze. Trochę łagodniej potraktowano zaburzenia lotu związane z odwołaniem i opóźnieniem operacji. Należne odszkodowanie wynosi $125-$1000 w zależności od wspomnianych powyżej przedziałów czasowych oraz rodzaju przewoźnika.

Ze względu na specyfikę kanadyjskiego rynku zdecydowano się wprowadzić rozróżnienie linii lotniczych na duże i małe. Duży przewoźnik to linia lotnicza, która w każdym z 2 ostatnich lat operacji przewiozła, co najmniej 2 mln pasażerów. Zgodnie z tym i z przyjętymi przedziałami czasowymi odszkodowanie od małej linii wynosi $125, $250 i $500, a od dużej $400, $700 i $1000. Jeśli jednak mały przewoźnik wykonuje przewóz w ramach umowy z dużą linią, to mają do niego zastosowanie przepisy surowsze, właściwe dla tej ostatniej. Kanadyjskie odszkodowania są wyższe od rekompensat europejskich, co ilustruje poniższa tabela.

zz tabela

Rozporządzenie APPR ogranicza do $400 dla dużej i do $125 dla linii małej wysokość odszkodowania w przypadku opóźnienia lub odwołania rejsu, jeśli przewoźnik zwrócił pasażerowi cenę oryginalnego biletu. Takiego ułatwienia dla przewoźników nie przewiduje się w przypadku nieprzyjęcia na pokład. Przy “denial of boarding” rozróżnienie na małych i dużych przewoźników też nie występuje, uznawano to za najcięższą “zbrodnię”.

zz przepisy1Odszkodowanie musi zostać wypłacone w gotówce. Pasażer może zgodzić się na inną formę rekompensaty, która jednak nie może być mniej wartościowa od należnej, ani ograniczona w czasie. W dodatku informacja o alternatywnej formie odszkodowania musi zostać przekazana pasażerowi na piśmie i w tej samej formie przez niego potwierdzona.

Zakres odpowiedzialności przewoźników został uzależniony od stopnia kontroli linii lotniczej nad danym zdarzeniem. Rozporządzenie wyróżnia trzy sytuacje, w których może znaleźć się linia lotnicza.

Po pierwsze są to sytuacje, nad którymi przewoźnicy nie mają kontroli. Wymienia się 12 takich zdarzeń i co gorsza dla pasażera - lista nie jest wyczerpująca.

zz przepisy2Po drugie przepisy usprawiedliwiają możliwość nieprzyjęcia na pokład, opóźnienia i odwołania rejsów koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów. I choć takie sytuację są uznane za pozostające pod kontrolą przewoźnika, to jednak nie rodzą dla niego konsekwencji finansowych.

Po trzecie wreszcie są zdarzenia, które pozostają pod kontrolą przewoźników i dopiero w tych przypadkach możliwe jest uzyskanie wcześniej wymienionych odszkodowań.

Wypłata odszkodowania będzie możliwa jedynie w przypadku, gdy nie wystąpią zdarzenia, takie jak wojna lub rozruchy na tle politycznym, nielegalne działania lub sabotaż, złe warunki pogodowe lub katastrofy naturalne uniemożliwiające wykonywanie operacji lotniczych, decyzje kontroli ruchu lotniczego, zakazy służb nawigacyjnych, zagrożenie bezpieczeństwa, zakłócenia związane z operacjami portów lotniczych, zderzenia ze zwierzętami, wypadki medyczne, strajki w linii lotniczej lub u kluczowych dla operacji lotniczych dostawców usług oraz usterki fabryczne samolotu mające wpływ na bezpieczeństwo pasażerów, które zostaną wykryte przez producenta lub odpowiednie władze lotnicze.

zz przepisy4Ponadto zdecydowano, że odszkodowanie nie będzie przysługiwać, jeśli nieregularność nastąpi w wyniku zakłócenia poprzedniego rejsu, która była spowodowana przyczyną nieleżącą w sferze kontroli przewoźnika. Przy czym linia lotnicza powinna udowodnić, że podjęła wszystkie uzasadnione działania w celu ograniczenia skutków takiego zdarzenia.

APPR obliguje linie lotnicze do opieki nad pasażerami, którzy doświadczają nieregularności. Linie muszą zaproponować alternatywne połączenie, zapewnić posiłek, środki komunikacji, a w razie dłuższych opóźnień, również zakwaterowanie w hotelu.

Pasażer ma jeden rok na złożenie skargi do linii lotniczej licząc od daty odbytego albo planowanego rejsu. Przewoźnik w ciągu 30 dni przyzna odszkodowania albo przekaże odmowę jego wypłacenia wraz z uzasadnieniem. Jeśli pasażer nie otrzyma odpowiedzi w terminie albo będzie z niej niezadowolony może złożyć wniosek do Canadian Transportation Agency (CTA).

Nowe prawo o ochronie pasażerów lotniczych w Kanadzie jest drugim, po europejskim, tak prokonsumenckim aktem na świecie. Menedżerowie linii lotniczych mają kolejny powód do zmartwień.

Przepisy weszły w życie 15 lipca br. ale dopiero 15 grudnia zaczną obowiązywać w całości.

Wszystkie nowe przepisy - TUTAJ. I TUTAJ.

Składanie podania o odszkodowanie (online) - TUTAJ.